Nikita Coutinho | Al Jazeera

Nikita Coutinho

Nikita Coutinho

Weather

In Pictures: European heatwave

Mercury rises across the continent as sunshine prevails.

In Pictures: European heatwave