John E Scanlon | Al Jazeera

John E Scanlon

John E Scanlon

Environment

Wildlife under threat - time to act

The key to fighting organised wildlife crime is to track down the 'kingpins' of this illegal activity.

Wildlife under threat - time to act